การอบรมพัฒนาบุคลากร...

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้จัด การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ศึกษากรณีวัฒนธรรมสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก โดย รองศาสตราจารย์ ปริศวร์ ยิ้มเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หัวข้อเรื่อง การจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ : ศึกษากรณีวัฒนธรรม สาธารณะเกาหลี และในช่วงเวลาถัดมา ได้รับเกียรติจาก โดย รองศาสตราจารย์สมปราชญ์ อัมมะพันธุ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของคณะฯ


Back