ประกาศรายชื่อและกำหนดการการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

             ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อและกำหนดการการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559  มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู ดังนี้

             1. กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 05102 อาคาร 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 1, 7-8, 14-15 , 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 10306 ชั้น 3 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

             2. รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 16 คน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Back