แจ้งกำหนดการสอบ Tell Me More (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2561

 


กำหนดตารางสอบ Tell Me More (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส 61)

             คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดให้นักศึกษาชั้นปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยขอให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย เพื่อยืนยันตัวเข้าห้องสอบ

2. ผู้เข้าสอบต้องนำหูฟังเพื่อใช้ในการสอบ

3. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

4. ผู้เข้าสอบมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

5. นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น หากได้เปิดระบบและทำข้อสอบนอกเหนือจากที่กำหนดให้การสอบนั้นเป็นโมฆะ

ขั้นตอนการสอบ Placement Test

ตารางสอบ Placement Test

 

 ตารางสอบ TELL ME MORE (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส 61)

ดูรายชื่อคลิกชื่อวิชาเอก

 

วัน/เวลา

 

 

 

พัก

13.30-14.30 น.

 

 

อาทิตย์

9 ก.ย. 61

 

 

 

คณิตศาสตร์

 

วัน/เวลา

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00 น. 

จันทร์

10 ก.ย. 61

 

 

 

 

 

ชีววิทยา

วัน/เวลา

08.30-09.30 น.

09.45-10.45 น.

11.00-12.00 น.

 

13.30-14.30 น.

14.45-15.45 น.

16.00-17.00 น.

อังคาร

11 ก.ย. 61

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

พุธ

12 ก.ย. 61

 

 

 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

 

 

พุธ

19 ก.ย. 61

พลศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา

เคมี

 

-ฟิสิกส์

-ภาษาอังกฤษ

-สุขศึกษา

-จิตวิทยา

-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-ศิลปศึกษา

การประถมศึกษา

 

 

 

 

 

สถานที่สอบ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา 14

 

สถานที่สอบ    วันที่ 9-12 และ 19(ช่วงเช้า) กันยายน 2561 สอบที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์

                     วันที่ 19 กันยายน 2561(ช่วงบ่าย) สอบที่ห้อง 14201 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา 14 วิทยาเขตปัตตานี

 

 

การใช้งานโปรแกรม Tell Me More

 การจัดสอบของโปรแกรม Tell Me More จะมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ

1. การสอบ Placement test สอบเพื่อวัดระดับพื้นฐานของผู้เรียน

2. การสอบ Progress Test สอบเพื่อวัดความก้าวหน้าของการเรียน

3. การสอบ Achievement Test สอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  การกำหนดจำนวนชั่วโมงการเข้าใช้งานโปรแกรม

กำหนดโดยผลคะแนนการสอบ Placement Test  ที่ผู้เรียนสอบได้ ดังตาราง

Placement Test

Score

Level

จำนวนชั่วโมงการ

ใช้งานโปรแกรม

0 – 2.9

Beginner

50 ชั่วโมง

3.0-4.9

Intermediate

40 ชั่วโมง

5.0-7.9

Intermediate+

30 ชั่วโมง

8.0-10

Advanced

20 ชั่วโมง

 คะแนนสูง เรียนน้อย คะแนนน้อย ต้องเรียนมากขึ้น

           นักศึกษาต้องเรียน Tell Me More ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจึงจะสามารถสอบ Progress Test ได้ และต้องสอบ Progress Test จึงจะสามารถสอบ Achievement Test ได้

          คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดสอบ Progress Test ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วัน/เวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

  

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร 10

คณะศึกษาศาสตร์  โทร.08-6489-2969

Back