ตารางสอบ PSU English Test ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 และชั้นปี 3

ตามที่ ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้เลื่อนการสอบ PSU English Test 

ของนักศึกษาชั้นปี 3 ที่สอบในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. วันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ได้กำหนดวันเลาสอบสำหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวแล้ว โดยดูตารางสอบด้านล่าง

 

 

ตารางสอบ PSU English Test ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 และชั้นปี 3

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ PSU English Test ระบบออนไลน์  สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 และชั้นปี 3 เริ่มสอบในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 14201 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา 14 วิทยาเขตปัตตานี 

 โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หากไม่มีให้นำบัตรประจำตัวประาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกออกให้และมีรูปถ่าย เพื่อยืนยันตัวเข้าห้องสอบ

2. ข้อสอบเป็นระบบออนไลน์มีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง (เวลาตามตารางสอบ)

3. ผู้เข้าสอบต้องมารอหน้าห้องสอบก่อนสอบ 30 นาที หากมาช้าจะไม่ทันทำข้อสอบ Part Listening

     เดิม ผู้เข้าสอบต้องมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 20 นาที และห้ามเข้าห้องสอบสาย

4. ผู้เข้าไม่ต้องนำหูฟังมาเนื่องจากคณะจะเปิดไฟล์เสียงข้อสอบให้ฟังพร้อมกันในเวลาเริ่มสอบ

     เดิม ผู้เข้าสอบต้องนำหูฟังมาเอง (ไม่มีหูฟังให้นะคะ)

5. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

 

คู่มือการทำข้อสอบ คลิก

ตารางสอบ PSU English Test ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 และชั้นปี 3  (ดูรายชื่อคลิกที่ชื่อวิชาเอก)

สถานที่สอบ ห้อง 14201 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา 14 วิทยาเขตปัตตานี

ชั้นปี

วัน/เวลา

10.00-12.00 น.

พัก

14.00-16.00 น.

นักศึกษา

ชั้นปี 3

จันทร์

1 ต.ค 61

ศิลปศึกษา(24)

ฟิสิกส์(27)

 

ITวัดผล(19)

ภาษาไทย 13

อังคาร

2 ต.ค. 61

 

 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (11)

ภาษาไทย 20

พุธ

3 ต.ค. 61

ชีววิทยา (15)

พลศึกษา(33)

 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (20)        คณิตศาสตร์ (31)  

ภาษาอังกฤษ (27)

พฤหัสบดี

4 ตค 61

การประถมศึกษา(26)

 

 

ศุกร์

5 ตค 61

สุขศึกษา (29)

จิตวิทยา (29)

 

เคมี(23)

นักศึกษา

ชั้นปี 2

 

พุธ

17 ตค 61

ชีววิทยา(27)

ภาษาไทย(29)

 

จิตวิทยา(35)          สุขศึกษา (23)

คณิตศาสตร์(27)

ศุกร์

19 ตค 61

 

 

ภาษาอังกฤษ(29)     พลศึกษา(25)

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(34)

พุธ

24 ตค 61

 

 

ฟิสิกส์(28)              ITวัดผล(24)

การประถมศึกษา(30)

พุธ

31 ตค 61

 

 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป(27)          ศิลปศึกษา(27)         เคมี (22)ตารางสอบสำหรับนักศึกษาที่ได้เลื่อนการสอบ

 

วัน/เวลา

10.00-12.00 น.

พัก

14.00-16.00 น.

พุธ

24 ตค 61

 

 

ห้องสอบ 14201   

ปี 3 เคมี(23)      ITวัดผล(24)

ฟิสิกส์(28)          การประถมศึกษา(30)     

พฤหัสบดี

25 ตค 61

ห้องสอบ 14201

10.30-12.30 น.*

ปี 3 การประถมศึกษา(26)

 

 

ศุกร์

26 ตค 61

ห้องสอบ 14201

ปี 3 สุขศึกษา (29)

ปี 3 จิตวิทยา (29)

 

 

พุธ

31 ตค 61

 

 

ห้องสอบ 14201

ปี 3 คณิตศาสตร์ (31)     

วิทยาศาสตร์ทั่วไป(27)         

ศิลปศึกษา(27)           เคมี (22)

เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง 05001

ปี 3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (20)                  ปี 3 ภาษาอังกฤษ (27)

 
ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

 โทร. 08-6489-2969

Back