เปิดรับสมัคร นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

      เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561

สามารถ download แบบฟอร์ม

1.ประกาศรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562


------------------------------------------------------------


2.ใบสมัคร


------------------------------------------------------------


3.ใบรับรองแพทย์Back