สมัครวิชาโทคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

*วิชาโทต่างคณะ รายละเอียดด้านล่าง


สมัครวิชาโทคณะศึกษาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการสมัครวิชาโท สังกัดคณะศึกษาศาสตร์


1. นักศึกษาดูรายละเอียดและติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หรือ ที่เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ (http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php หัวข้อ ข่าวอาจารย์-นักศึกษา)   

   -โหลดใบสมัคร คลิก

2. นักศึกษากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมแนบผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 1 ฉบับ
3. นักศึกษายื่นใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการฯ ตั้งแต่วันที่ 1- 8 กุมภาพันธ์ 2562
4. ฝ่ายวิชาการฯ จะประกาศผลการสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ฝ่ายวิชาการฯ และเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php หัวข้อ ข่าวอาจารย์-นักศึกษา

* นักศึกษาต่างคณะ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานวิชาการของคณะที่นักศึกษาสังกัด

 

 

วิชาโทต่างคณะอ่านรายละเอียด คลิกที่หัวข้อด่านล่าง ใบสมัครสามารถรับได้ที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์อีกช่องทาหนึ่ง และต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในช่วงเวลาที่กำหนด

1. วิชาโทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก

    - ประชุมนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครวิชาโทและรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครวิชาโท ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 19107

    - นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ส่งใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562


2. วิชาโทคณะรัฐศาสตร์ คลิก 

   - ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์

  

3. วิชาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิก

   - ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์


4. วิชาโทคณะวิทยาการสื่อสาร คลิก

   - ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์


5. วิชาโทวิทยาลัยอิสลามศึกษา คลิก

   - ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์

 

 


 


__สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 โทร. 08-6489-2969

Back