Loading...

แผนปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562

Post by น.ส.กิตติญา อาจเที่ยงธรรม | 28 January 2019


             ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีโครงการหลักจำนวน 5 โครงการดังนี้

             1.โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  ปีงบประมาณ 2561

             2.การตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

             3.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

             4.โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร  สพฐ.

             5.โครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

             รายละเอียดดังแผนปฏิบัติงานที่แนบ download