โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เรียน นักศึกษาปฏิบัติการสอน
        ตามที่ประชุมการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2561 วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีข้อมูลแจ้งนักศึกษาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้
-------------------------- 
กิจกรรมประกวด Best practice  

     นักศึกษาที่มีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมการประกวด Best practice สามารถดำเนินการส่งผลงานผ่านอาจารย์นิเทศก์และหัวหน้าโปรแกรม ดังนี้

ด้านการวิจัยในชั้นเรียน แบ่งเป็น 3 ประเภท (1)สื่อนวัตกรรม (2)วิธีสอน (3)การศึกษาเฉพาะราย (case study) นักศึกษาส่งเอกสาร ดังนี้
     - บทความวิจัย (เป็นไฟล์ Doc และ PDF)
     - ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ (resume) (ออกแบบด้วยตนเอง)
     - Power Point นำเสนอ (ออกแบบด้วยตนเอง)
 ด้านการสอน นักศึกษาส่งเอกสาร ดังนี้
     - แผนการสอนพร้อมเขียนรายงานแผนการสอนเฉพาะเรื่องส่งประกวด (เป็นไฟล์ Doc และ PDF)
     - ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ (resume) (ออกแบบด้วยตนเอง)
     - นำเสนอโดยการสอนจริง (ออกแบบด้วยตนเอง)
ด้านการจัดกิจกรรมโครงการ นักศึกษาส่งเอกสาร ดังนี้
     - แฟ้มสะสมผลงาน และ รายงานการปฏิบัติงาน (เป็นไฟล์ Doc และ PDF)
     - ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ (resume) (ออกแบบด้วยตนเอง)
     - Power Point นำเสนอ (ออกแบบด้วยตนเอง)

วิธีการคัดเลือกและตัดสินการประกวด โดยใช้เวทีนำเสนอประกวด Best practice ดังนี้ (นักศึกษาเข้าร่วมเวทีงานประกวดทุกคน)

                   1 การคัดเลือก

                             - โปรแกรมวิชาเอกคัดเลือกผลงานนักศึกษาส่งหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                   - คณะกรรมการคัดเลือกและกลั่นกรองผลงานนักศึกษา ให้คะแนนในส่วนของ Paper

                   2 การตัดสินการนำเสนอ

                             - นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานตามห้องที่กำหนด

                             - คณะกรรมการตัดสินการนำเสนอ ให้คะแนนในส่วนของ Present

                             - นำเสนอคนละ 10-15 นาที

รางวัลในการประกวด

                             - รางวัลการวิจัยในชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.สื่อนวัตกรรม 2.วิธีสอน 3 การศึกษาเฉพาะราย (case study) เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   

                             - รางวัลด้านการสาธิตการสอน เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

                             - รางวัลด้านการจัดกิจกรรมโครงการ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

การประกาศผล

                   ประกาศผลงานผู้ได้รับรางวัลและรับมอบรางวัล ในงานปัจฉิมนิเทศ    

วันและเวลาการส่งประกวด Best practice  (ด้านการวิจัยในชั้นเรียน / ด้านการสอน)

                   - นักศึกษาส่งผลงานได้ที่อาจารย์นิเทศก์ หรือหัวหน้าโปรแกรม

                   - โปรแกรมวิชาเอกส่งผลงาน Best practice ได้ที่หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการส่งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

                   - นักศึกษารับผลงานคืนพร้อมแก้ไขในส่วนที่คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยส่งไฟล์ที่แก้ไขกลับมายังหน่วยฝึกภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 

หมายเหตุ ; คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการคัดเลือกและตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

----------------------------
โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2562

         - วันที่ 17 มีนาคม 2562  เวทีนำเสนองาน Best practice เช้า-บ่าย

         - วันที่ 18 มีนาคม 2562  โครงการปัจฉิมนิเทศ เช้า-ค่ำ

         - การรับรางวัล Best practice ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

การจัดบอร์ดนิทรรศการปฏิบัติการสอน   โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

          1. ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน หลักสูตร 5 ปี ทุกคนทุกวิชาเอก ร่วมกันระดมสมองออกแบบหรือวิธีการจัดบอร์ดนิทรรศการตาม Concept ของแต่ละวิชาเอก โดยมีสาระสำคัญหลัก ดังนี้

                   1.1 ภาพประกอบการจัดบอร์ดนิทรรศการ

                   1.2 เนื้อหาสาระความรู้การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                   1.3 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                   1.4 ลักษณะหรือรูปแบบของการจัดบอร์ด คณะฯ กำหนดให้จัดบอร์ดแบบ สมุดเล่มใหญ่ โดยการติดตั้งบนบอร์ดของอาคาร 58 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อสามารถนำบอร์ดที่จัดไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้รุ่นน้องได้ศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้นำไปใช้ในการการปฏิบัติการสอนต่อไป

          2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน หลักสูตร 5 ปี ทุกคนทุกวิชาเอก ร่วมกันดำเนินการจัดบอร์ดนิทรรศการปฏิบัติการสอน วันที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยดำเนินการดังนี้

                   - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

                   - ดำเนินการจัดบอร์ดนิทรรศการพร้อมตกแต่งบริเวณบอร์ดนิทรรศการของวิชาเอกตนเอง

                   - นำบิลล์เงินสด ที่มีเลขผู้เสียภาษี ลงนามผู้ซื้อ คือ คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี มาเบิกเงิน

                   - ดูแลความสะอาดรอบๆ บริเวณการจัดนิทรรศการ

          3. วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน หลักสูตร 5 ปี ทุกวิชาเอก ส่งตัวแทนนักศึกษาวิชาเอก เพื่อนำเสนอแนวคิดและประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอน ณ บอร์ดนิทรรศการของโปรแกรมวิชาเอกตนเอง วิชาเอกละ 2-3 คน เพื่อร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ และนำเสนอต่อ รุ่นน้อง อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหาร และผู้สนใจ

          4. คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนงบประมาณ โปรแกรมวิชาเอกละ 1,000 บาท เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ดำเนินการ

          5. ให้ประธานวิชาเอกควบคุมและติดตามการดำเนินการ

คลิ๊ก  กำหนดการโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รวมผลงาน Best Practice

คลิ๊ก  ผลงาน ห้อง58105

คลิ๊ก ผลงาน ห้อง58106

คลิ๊ก  ผลงาน ห้อง58107

คลิ๊ก ผลงาน ห้อง58108

---------------------------
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
-------------------------------
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ ห้องสำนักงานเลขานุการ
FB : Burin Than Sahaviriya
Line : thanburin
Tel : 0867471513

Back