Loading...

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปีงบประมาณ 2562

Post by น.ส.กิตติญา อาจเที่ยงธรรม | 26 April 2019


ครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2562

 

               ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคุณจรีรัตน์ รัตนสำเนียง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาถนนหนองจิก ปัตตานี และรศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรสิ่งประดิษฐ์จากผ้าปาเต๊ะ หลักสูตรผ้าบาติกมหัศจรรย์ หลักสูตรผ้ามัดย้อมหลากสค หลักสูตรขนมพื้นเมืองขึ้นชื่อใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธนาคารออมสินจัดทำ  ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ หน่วยพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดปัตตานี จำนวน 250 คน