โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู เรื่ง “ทิศทางใหม่ของวิชาชีพครู : การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี” วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารายวิชาชีพครูให้มีการจัดการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องการจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ณ ห้องแคแสด ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

 Back