โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากว่าที่มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ นายฮัมดีน กะสุเมาะ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ระหว่างทางสู่ความสำเร็จของบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 


Back