โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี

      ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยในงานได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง มากล่าวปฐมโอวาทให้แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมการร้องประสานเสียงบทเพลงประจำคณะและมหาวิทยาลัย จากคณะผู้นำเชียร์คณะศึกษาศาสตร์ และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าโปรแกรม และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมไปถึงอาจารย์จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่แคแสดช่อใหม่อีกด้วย และในช่วงถัดมา ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ พร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิชาการ พบปะพูดคุยแนะแนวทางเรื่องหลักสูตรการเรียนต่างๆให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่จำนวน 430 คน ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back