โครงการสัมมนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม TR ROCK HILL อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีประเด็นสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้ได้แก่ Follow-up and Report แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 และการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ในอนาคต ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอน Active Learning
การขับเคลื่อนงานวิจัย และการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งนำการสัมมนาโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และทีมบริหาร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ผ่านความคาดหวังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 


Back