พัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม:PSU Innovation Challenge 2019

      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  อาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม:PSU Innovation Challenge 2019" ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์วิวรีสอร์ท ปัตตานี  โดยนายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนายพิภัตน์ เผ่าจินดา บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์  ได้ร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ระบบการจัดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคณะฯ เพื่อเผยแพร่และแชร์ข้อมูลให้กับ บุคลากรหน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย


Back