ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

+ ขอแสดงความยินดีกับ นายตุลากร นวลศรี ชั้นม.6/1 และนางสาวชัลวา  ยานยา ชั้นม.6/1 
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

+ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรัฐติกานต์  นะนุ้ย  ชั้นม.6/1  นางสาวพิชญ์นรี  หมั่นหมาย ชั้นม.6/1 และนางสาวลลิภัทร  กลิ่นวรากร ชั้นม.6/1 
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

+ ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐกานต์  เส็นหีม  ชั้นม.6/2 นายอับดุลซาลาม  ชูอ่อน ชั้นม.6/1 และนายอุมัร  เบ็ญจลักษณ์ ชั้นม.6/1 
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 + ขอแสดงความยินดีกับ นายอัสฟัตร  เจ๊ะเลาะ  ชั้นม.6/3 นางสาวซัลเฟียร์  อูมาร์  ชั้นม.6/3 และนางสาวฮานานี่  มะหะหมัด ชั้นม.6/3

ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

+ ขอแสดงความยินดีกับ นายนาอิม  หะยีสาแม  ชั้นม.6/3 นายมูฮัมหมัดอามีน  เจ๊ะยอ  ชั้นม.6/3 และนายฮากิม  เจะโนะ ชั้นม.6/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

+ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชตา  ลิ้มกุล ชั้นม.3/1   เด็กหญิงฟิรดาว  บือราเฮง ชั้นม.3/1 และเด็กหญิงภัทรวรรณ  วรรณโร ชั้นม.3/1   

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

+ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญธุ์  ครุฑทรง ชั้นม.4/5    

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวาดภาพลายเส้นทางพฤกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

+ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไซมะห์  ปาทาน และนางสาวอรอนงค์  อรุณรัตนวงศ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301