ประกาศตารางสอบ Tell Me More (Placement Test) ประจำปี 2562

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศตารางสอบ Tell Me More (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2562

    ด้วยคณะศึกษาศาสตร์กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14, 15, 21, 22 และ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10206 ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียดตามตารางสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ ดังนี้  

ตารางสอบ คลิก

รายชื่อผู้เข้าสอบ คลิก

หมายเหตุ ตามที่ได้จัดสอบไปเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ได้เกิดเหตุสุดวิสัย ไฟดับเวลาประมาณ 13.00-14.00 น. ทำให้ไม่สามารถจัดสอบนักศึกษาคาบสอบเวลา 13.30-14.15 น. จึงจำเป็นต้องเลื่อนคาบสอบนักศึกษากลุ่มนี้ รายละเอียดไฟล์ตารางสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบในข้างต้น

ขอให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น กรณีที่นักศึกษาได้ทำข้อสอบนอกเหนือจากที่กำหนดถือเป็นโมฆะ 

2. ต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที (ห้ามช้าเกินกว่านี้)

3. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

4. ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตนเข้าห้องสอบ

5. ต้องนำหูฟังไปใช้สำหรับการทำข้อสอบ 

6. ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าและเอกสารใดๆเข้าห้องสอบ ยกเว้นตามข้อ 4. และ 5.

7. ระหว่างทำข้อสอบไม่อนุญาตให้เปิดไฟล์เอกสารและ/หรือเว็บไซต์อื่นใดนอกจาก Tell Me More หากฝ่าฝืนถือเป็นการทุจริตสอบ

สำหรับนักศึกษาที่มีชื่อเข้าสอบเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 (ไม่รวมคาบที่ยกเลิกการสอบ) นักศึกษาที่ขาดสอบต้องทำข้อสอบเอและผู้เข้าสอบสำรวจการทำข้อสอบว่าได้ยืนยันการทำข้อสอบดังรายละเอียดไฟล์  ขั้นตอนการสอบ Placement Test


วันที่ 16 กันยายน 2562

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการทำข้อสอบสามารถศึกษาจาก ขั้นตอนการสอบ Placement Test คลิก

 

 

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์  

โทร. 08-6489-2969

 

Back