โครงการสัมมนาหลังการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน..

      ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการออกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่4 (กลุ่มสังเกตการสอน)


Back