การตรวจเยี่ยมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และนายวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต ทั้งนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ
คณะศึกษาศาสตร์ที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินมหาวิทยาลัยต่อไปBack