กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย”

      เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562  งานนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จัดกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1,2 และ 3 ในโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 35 คน นำโดย รศ.ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม และ ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ตั้งแต่เทคนิคการอ่าน การใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Executive function เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักคิดทางวิทยาศาสตร์

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจคณะฯ

Back