Loading...

แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

Post by น.ส.กิตติญา อาจเที่ยงธรรม | 24 December 2019


ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีโครงการหลักจำนวน 8 โครงการดังนี้

             1.โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 

             2.การตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

             3.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

             4.โครงการคูปองพัฒนาครู

             5.โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)

             6.โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ

             7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต(เครือข่ายภาคใต้)

             8.โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

             รายละเอียดดังแผนปฏิบัติงานที่แนบ