แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีโครงการหลักจำนวน 8 โครงการดังนี้

             1.โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 

             2.การตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

             3.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

             4.โครงการคูปองพัฒนาครู

             5.โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)

             6.โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ

             7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต(เครือข่ายภาคใต้)

             8.โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

             รายละเอียดดังแผนปฏิบัติงานที่แนบ 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301