คณะฯ ได้รับการคัดเลือกให้มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

      นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง หัวหน้างานบริการการศึกษา และนางสาวนูรฮัม ฮะซา ผู้ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Back