สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
ให้แด่ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

       สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 
ให้แด่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีBack