ธ.กรุงไทย เจรจาความร่วมมือการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ..

      ธนาคารกรุงไทยเจรจาความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท


Back