การจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผน..

      ในวันที่ 9 มกราคม 2563 งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back