วิชาโท ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสมัตรวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2562


        ตามที่ คณะต่างๆ ในวิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้น

        ในการนี้ การพิจารณาผลการสมัครวิชาโทสังกัดคณะศึกษาศาสตร์และวิชาโทต่างคณะที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์เรียนดำเนินแล้วเสร็จ จึงขอแจ้งผลการสมัครวิชาโท ดังนี้

วิชาโทสังกัดคณะศึกษาศาสตร์

- วิชาโทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

1. นางสาวณัฐธิดา  ปราบเภทร          รหัสนักศึกษา 6220117129    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2. นางสาวแพรวพรรณราย  เวาะเกะ  รหัสนักศึกษา 6120410025    สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
3. นายอาซัน  เจะยะปาร์                   รหัสนักศึกษา 6120410031    สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
4. นางสาวซอลีฮะห์  อิหมำหมาด       รหัสนักศึกษา 6120410114    สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
5. นางสาวศุภศิริ  เตชสันติกุล            รหัสนักศึกษา 6220210047    สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
6. นางสาวซุลฟาร์  บูนำ                    รหัสนักศึกษา 6220210101    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
7. นางสาวศรัญญา  สายทอง              รหัสนักศึกษา 6220210125    สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ  
8. นางสาวซูนีตา  วาเล๊าะ                  รหัสนักศึกษา6220210205    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
9. นางสาวนูรมา  ดอกา                    รหัสนักศึกษา 6220210207    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
10. นางสาวรุสดา  หะยีสะนิ              รหัสนักศึกษา 6220210209    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
11. นางสาวรุสนี้  นิยมเดชา              รหัสนักศึกษา 6220210210    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
12. นางสาวอัฟนาน  อาแซ               รหัสนักศึกษา 6220210213    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
13. นางสาวกนกวรรณ  ด้วงชาน       รหัสนักศึกษา 6220210229    สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
14. นางสาวจุฑามาศ  เดชวิรัตน์        รหัสนักศึกษา 6220210240    สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
15. นางสาวซูรายา  มายอ                 รหัสนักศึกษา 6220210253    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
16. นางสาวนุรมี  แวสะแลแม           รหัสนักศึกษา 6220210275    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
17. นางสาวภาวิณี  นับทอง              รหัสนักศึกษา 6220210302    สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
18. นางสาวอาซีซะ  ยะโกะ              รหัสนักศึกษา 6220210357    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
19. นางสาวฮามานี  เจะหะ              รหัสนักศึกษา 6220210381    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
20. นางสาวนัชลาอ์  โตะนาฮุน         รหัสนักศึกษา 6220210414    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
21. นางสาววานิชฌา  ใบยูโซ๊ะ         รหัสนักศึกษา 6220210417    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
22. นางสาวอัสมัต  คอแนง              รหัสนักศึกษา 6220210418    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
23. นางสาวมุรณี  กอและ                รหัสนักศึกษา 6220210419    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
24. นางสาวสูมัยยา  หวันมุ               รหัสนักศึกษา 6220210420    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
25. นางสาวอาฟีฟะฮ์  ดอเลาะ           รหัสนักศึกษา 6220210421    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
26. นางสาวฟารีดา  แหละตี             รหัสนักศึกษา 6220210496    สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ  
27. นางสาวพิชญา  หะหยัง               รหัสนักศึกษา 6220710327   สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 

- วิชาโทจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

1. นางสาวดรุณี  หยิรัน          รหัสนักศึกษา 6220117005     สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2. นายธนพร  โคตรสุวรรณ์    รหัสนักศึกษา 6220117006    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3. นางสาวธารทิพย์  แดงเวชงาม รหัสนักศึกษา 6220117007 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. นางสาวโรสมีรา  แวกาจิ     รหัสนักศึกษา 6220117012    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
5. นายวุฒิชัย  พรหมอักษร     รหัสนักศึกษา 6220117171    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
6. นางสวโสรญา  เบ็ญละโต๊ะ   รหัสนักศึกษา 6220117177    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
7. นางสาวอาฟีฟา  เจ๊ะแม      รหัสนักศึกษา 6220117187    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
8. นางสาวนุรฟัชรี  มะเด็ง     รหัสนักศึกษา 6220117274    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
9. นางสาวอารีมะ  เกตุแก้ว    รหัสนักสึกษา 6220117275    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
10. นางสาววันนูรฮาซาเราะห์  เจ๊ะเล๊าะ รหัสนักศึกษา 6220117279    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 

วิชาโทสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วิชาโทภาษาอังกฤษ

1. นางสาวฟารีดา  สุขพันธ์เยี่ยม  รหัสนักศึกษา 6220117011    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2. นางสาวชิฟาอ์  หะยีมะมิง        รหัสนักศึกษา 6220117124    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3. นางสาวตอฮีเราะห์  มณีหิยา    รหัสนักศึกษา 6220117267    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. นางสาวอั้ลฟัยนี  หลีอาดั้ม        รหัสนักศึกษา 6220117272    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
5. นางสาวเสาวณีย์  โต๊ะเส็น        รหัสนักสึกษา 6220117283    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
6. MISSChalk  Titmonyneat  รหัสนักศึกษา 6220117287    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- วิชาโทประวัติศาสตร์

1. นายนวพล  ดำพิทักษ์           รหัสนักศึกษา 5920117168        สาขาวิชาภาษาไทย  


ทั้งนี หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ฝ่ายวิชาการฯ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์


.........................................................................................................................................................................

รายละเอียดและกำหนดการวมัครวิชาโทประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. วิชาโทสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563)

      รายละเอียดวิชาโทและขั้นตอนการสมัคร (Download)

      ใบสมัคร (Download)

2. วิชาโทสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยื่นใบสมัครที่คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)

      รายละเอียดการสมัครวิชาโ(Download)

      เว็บไซต์ระบบสมัครวิชาโท (Download)

      ประชุมรายละเอียดวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาทุกคณะ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. วิชาโทสังกัดคณะรัฐศาสตร์ (ยื่นใบสมัครที่คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)

       รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร (Download)

4. วิชาโทสังกัดคณะวิทยาการอิสลาม (ยื่นใบสมัครที่คณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)

       รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร(Download)       

5. วิชาโทสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ยื่นใบสมัครที่คณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

        รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร (Download)

6. วิชาโทสังกัดคณะวิทยาการสื่อสาร (ยื่นใบสมัครที่คณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

         รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร (Download)     

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเองหรือรับใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์


ติอต่อเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา