กิจกรรม การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 1 คณะฯ

      เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 -16.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม การขอตำแหน่งทางวิชาการ  ภายใต้โครงการ Empowering Educators to Work Beyond Quality โดย ผศ.ดร.ธินัฐดา  พิมพ์พวง  ผศ.ดร.ณัฎฐพงศ์  กาญจนฉายา และนายบุรินทร์  สหะวิริยะ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ 


Back