คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดบทความในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

      

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดบทความวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลระดับดีเด่น นายสถาพร เรืองรุ่ง นักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 5

      บทความเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยคู่มือการสร้างชุดทดลอง ตามขั้นตอน โครงการ SATIT PSU STEM INNOVATION เรื่อง ลูกตุ้มอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Tracker video analysis บันทึกวีดีโอจากกล้อง Smartphone และกล้องถ่ายรูป Digital สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี อาจารย์ ธเนศ สุขมาตย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง และมี ผศ.ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม เป็นอาจารย์นิเทศก์

รางวัลระดับดี นายอับดุลรอซะ ลากา นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลทางการศึกษา ชั้นปีที่ 5

      บทความเรื่อง การใช้โปรแกรม OBS Studio ร่วมกับแอปพลิเคชั่น GSQในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียน ในรายวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดยมี อาจารย์ ไซนุดดีน สุหลง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง และมี ดร.มัฮดี แวดราแม เป็นอาจารย์นิเทศก์

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301