ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา