ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2 ในยุคใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2 ในยุคใหม่ 

จัดโดย  Osaka Gakuin University และ Columbia University 

+ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบBack