โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
"ค่ายครูยุคดิจิทัล"

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) (รหัส 61) “ค่ายครูยุคดิจิทัล (Digital Teacher Camp)” ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดและให้โอวาทโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณ”,ศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ป่าในเมือง” ,ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน ,สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูงาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร” เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเกิดสมรรถนะด้านคุณลักษณะครู ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และสามารถตอบโจทย์ความเป็นครูมืออาชีพที่มีบทบาทในการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

คลิกที่นี่ดูภาพทั้งหมด

 
Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301