บุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดจัดงานวันครูประจำปีพุทธศักราช 2564 ไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมรำลึกพระคุณและยกย่องเชิดชูครูบาอาจารย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์และเพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยได้กำหนดให้มีการมอบโล่รางวัลครูและอาจารย์ตัวอย่างของคณะศึกษาศาสตร์เนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2564 ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา อีกทั้งในกิจกรรมงานวันครูดังกล่าว ยังได้มีการมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากการประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด “ครูเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์”
หลังจากนั้นได้มีการมอบโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ประเภทต่าง ๆได้แก่รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านกิจการนักศึกษา และด้านบริการวิชาการ รวมถึงรางวัลบุคลากรดีเด่นทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ทั้งในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป
 
Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา