การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 1

      
      วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 1 จำนวน 4 โครงการ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมด 298 คน
1. โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แขนงวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564
2. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564
3. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ ปีการศึกษา 2564
4. โครงการรับนักศึกษามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"
   เข้าศึกษาต่อโควตาพิเศษ ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา