โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ พิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  จากนั้นจะเป็นการนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และในช่วงบ่ายจะเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ และบุคลากรต่อแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อการประสานร่วมการทำงาน และการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์

      

      การบรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ ITA โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นวาระสำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ที่จะดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว และหลังจากนั้นเป็นการร่วมพูดคุยในประเด็นการบริหารงานแบบหลักสูตรตามโครงสร้างของคณะศึกษาศาสตร์ โดย ดร.อลิสรา ชมชื่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ และดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และในช่วงท้ายของการสัมมนาเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของคณะศึกษาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

SCAN CODE หรือกดลิงค์ http://edumis.pn.psu.ac.th/iedu/index.php>>รับเกียรติบัตร

 


คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจคณะฯ


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301