โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom)

      ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ Online 100%

ผ่าน ระบบ Zoom Meeting) จัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง มากล่าวปฐมโอวาทให้แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมมีการแนะนำ

คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส64) ทั้งจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ

ของทางคณะศึกษาศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาจากนั้น

ได้รับเกียรติจากดร.อลิสรา ชมชื่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ มาพูดคุยแนะแนวทางเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ

พร้อมทั้งข้อกำหนดวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา เวลา 10.00 - 12.00 น.การบรรยาย ศึกษาศาสตร์ ม.อ. มีดีอย่างไร"

เดี๋ยวครูซันจะเล่าให้ฟังโดย อาจารย์นพรัฐ เสน่ห์ หัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกภาษาไทยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)


      ในส่วนกิจกรรมช่วงบ่าย รับชมวีดิทัศน์ ประมวลภาพกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. การบรรยาย"เป็นนักศึกษายุคโควิด เรียนออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ? " โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลทางการศึกษา

เวลา 15.30 - 16.30 น.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบ Online

ผ่านช่องทาง Zoom Meeting , Line , MS Teamsแยกตามสาขาวิชาทั้ง 17 สาขาวิชา


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301