โครงการ “รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย”

ในเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยวิชาชีพครู ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ “รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในบริบทโลก” ให้กับนิสิต/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting และเพจคณะศึกษาศาสตร์ https://www.facebook.com/edu.psu

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301