Loading...

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564

Post by นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย | 24 August 2021


ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ “ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564”  ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคนิคการสอน และการสร้างความสุขในห้องเรียนออนไลน์ การสร้างกำลังใจในช่วงโควิด และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์

โดยมี 3 กิจกรรม ดังนี้


1.กิจกรรมห้องเรียนแห่งความสุขกับการเรียนรู้ยุค New Normal New Education

โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนปฎิรูปด้านการศึกษา นักวิชาการ นักคิด

นักพูด นักเขียนด้านการศึกษา ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com เว็บไซต์ทางการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ


2.กิจกรรมเทคนิคการสอนในช่วงโควิด-19 โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม สาขาวิชาการวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
ดร.ศุภกาญจน์ บัวทิพย์  หัวหน้าโปรแกรมสาขาวิชาเอกชีววิทยา

ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ  หัวหน้าโปรแกรมสาขาเอกวิชาเอกเคมี

อาจารย์นพรัฐ เสน่ห์ หัวหน้าโปรแกรมสาขาเอกภาษาไทย

อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


3.กิจกรรมสร้างกำลังใจในช่วงโควิด กับจิตวิทยาคลินิก โดย

อาจารย์วิธยา  อนุสนธิ์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ดร.สหรัฐ  เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น

น.ท.หญิง ปิยมาภรณ์  สิงห์คำ หัวหน้าแผนกจิตเวช กองสุขภาพจิต โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ


ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting เพจวิทยาเขตปัตตานี https://www.facebook.com/psupattanicampus

และเพจคณะศึกษาศาสตร์ https://www.facebook.com/edu.psu