กิจกรรมค่ายครูพัฒนาท้องถิ่น
(Summer Camp) ในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมค่ายครูพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) ในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 59 รหัส 60 และรหัส 61

      เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน จัดกิจกรรมค่ายครูพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp)  ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ และหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูแก่นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายครูพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) ประจำปีงบประมาณ 2564  
ระห่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564  มีนิสิตนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 446 คน

 

1) จัดกิจกรรมค่ายครูพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนักศึกษารหัส 59
ระหว่างวันที่ 
31 กรกฎาคม ถึง  1 สิงหาคม 2564  และ 7-8 สิงหาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ2)  จัดกิจกรรมค่ายครูพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนักศึกษารหัส 60 ระหว่างวันที่

17-18  สิงหาคม 2564  และ 24-25 สิงหาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 


3) จัดกิจกรรมค่ายครูพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนักศึกษารหัส 61

ระหว่างวันที่14-15  สิงหาคม 2564  และ 21-22  สิงหาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


 

 

 

 

 

 

 

  Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301