โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 : ภารงานของคุณครู-คุณครูอยากเล่า เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อการเรียนรู้บทบาทและภาระหน้าที่ในการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 อันจะเปรียบเสมือนการช่วยเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวในปัจจุบันตลอดทั้งการนำนวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร : นายภัทรดนัย หวลศรี (ครูแม็ค)  ครู ค.ศ.1 โรงเรียนเม็งราชมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจคณะศึกษาศาสตร์Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301