Loading...

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
"ดูแลใจด้วยศิลปะในยุค Work From Home"

Post by นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย | 11 October 2021


      วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 แขนงวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "ดูแลใจด้วยศิลปะในยุค Work From Home" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ทางศิลปะมาช่วยเยียวยาและดูแลจิตใจได้อย่างเป็นระบบโดยการใช้ทักษะและเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้รับมือกับสภาวะทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายแพทย์มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต, 
คุณพาฝัน สิงห์สุวรรณ (ครูพาฝัน) ศิลปิน/ครูสอนศิลปะ/ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ 
และคุณพรไพลิน ต้นเจริญ (ครูทราย) นักศิลปะบำบัด
เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการสัมมนาในครั้งนี้ โดยสัมมนาผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom