กิจกรรม Virtual Visiting Professor Program
เรื่อง กระบวนการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน


      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม Virtual Visiting Professor Program
ภายใต้หัวข้อ “Mathematical process in daily life and its application in classroom” ในวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Dr. Yeap Ban Har จาก Pathlight School ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันและการนำไปใช้

      การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมเข้าใจการสอนในชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการเรียนการสอนในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปรับใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301