ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

หน่วยบัณฑิตศึกษา ฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นและสำคัญเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมาย รวมทั้งกระบวนการในการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์
โดยผ่านการบรรยายของผู้บริหารที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา และวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และยังเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาใหม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา โดยกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45-12.00 น. โดยผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกว่า 80 คน 
Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301