โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมทักษะ
สมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย

      รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
และประสานความร่วมมือกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
"โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย" วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      การจัดการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารและ Key persons ของอำเภอมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย EF รวมถึงเป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อีกด้วย โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในทีมงานขับเคลื่อน EF จังหวัดปัตตานีBack

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301