Loading...

โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Post by น.ส.อัยลดาภัทร์ ศวัสร์กุลกร | 30 January 2023


         ด้วยหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1  เพื่อเป็นการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำวิทยานิพน์อย่างต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การพัฒนาหัวข้อการวิทยานิพนธ์ การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อสอบ การลงมือวิจัยโดยสร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปราย และการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการบริหารเวลาวางแผนการดำเนินการในการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ทราบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ มีโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นวิจัยมีนักศึกษาหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมโครงการสัมมนาความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 10 คน  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์