Loading...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Post by น.ส.อัยลดาภัทร์ ศวัสร์กุลกร | 31 January 2023


           ด้วยหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนางานวิจัยอย่างมืออาชีพและมีสมรรถนะการพัฒนางานวิจัยอย่างมืออาชีพ ในวันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ห้อง 10305 คณะศึกษาศาสตร์