ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ป.โท ป.เอก ไม่ยากอย่างที่คิด

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ป.โท ป.เอก ไม่ยากอย่างที่คิด จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่าน Facebook page
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, จุดเด่นของหลักสูตร ,การแนะนำการสมัคร, รูปแบบการจัดการเรียนการสอน, เพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อ โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ดังต่อไปนี้
- รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
- รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
- ดร.สุพรรษา สุวรรณชาตรี
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301