Loading...

TCAS’66 รอบที่ 2 Quota
กับการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

Post by นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย | 14 February 2023


      ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 TCAS’66 รอบที่ 2 Quota กับการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 โครงการ 206 ที่นั่ง ได้แก่
1. โครงการการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยศูนย์กีฬาฯ
2. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)
3. โครงการรับนักเรียน ปวช.3 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค)
4.โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
5. โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
      ซึ่งเปิดรับสมัครในวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566 เปิดรับสมัครจำนวน 17 วิชาเอก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา, การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, สังคมศึกษา, จิตวิทยาคลินิก
ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้สนใจร่วมเล่นกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลในการกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ ติดต่อช่องทางได้ที่ : Study at EDU PSU - เรียนต่อคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. และเพจ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์