ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

                   ด้วยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  มีความประสงค์ขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 2910  จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดคณะศึกษาศาสตร์   รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back