แบบจำลอง อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์  "89 ปี คุรุราชานุสรณ์"

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


หลักการและเหตุผล

กองทุนคณะศึกษาศาตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ และ สมาคมชมรมผู้ปกครอง ได้จัดโครงการ “วิ่งไปกับครู เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 Run with Thachers” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ “89 ปี คุรุราชานุสรณ์” และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษาภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ ดูแล กำกับ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาต้องมีผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะหรือขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษารวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางวิชาชีพ ครูอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยรูปแบบของโครงการเป็นการเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง กิจกรรมการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป

วัตถุประสงค์

       
  1. เพื่อระดมเงิน เข้ากองทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ “89 ปี คุรุราชานุสรณ์” และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษาภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ ดูแล กำกับ
  2.    
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวาระครบรอบ 50 ปี
  4.    
  5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคี สัมพันธภาพอันดีในครอบครัว และเพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
ระยะทาง

ประเภทการแข่งขัน

เวลาเริ่มแข่งขัน

ระยะทาง (กม.)

จำกัดเวลา

Fun Run

06:15

6

2 hrs.

Mini Marathon

06:00

11.5

3 hrs.

 

เส้นทางการวิ่งระยะ 6 Km.

 

เส้นทางการวิ่งระยะ 11.5 Km.

ประเภทการแข่งขัน
Fun Run (Sunday 26 th of August 2018)

เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ

Mini Marathon (Sunday 26 th of August 2018)

เพศชาย

ต่ำกว่า 14 ปี

15 - 24 ปี

25 - 34 ปี

35 - 44 ปี

45 – 54 ปี

55 – 64 ปี

65 ปี ขึ้นไป

เพศหญิง

ต่ำกว่า 14 ปี

15 - 24 ปี

25 - 34 ปี

35 - 44 ปี

45 – 54 ปี

55 ปี ขึ้นไป


แบบเสื้อวิ่งไปกับครู | Run With Teachers

 


แบบเหรียญวิ่งไปกับครู | Run With Teachers


กำหนดการแข่งขัน

รายละเอียด

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย    หน้าอาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี

      04.00 น.          ทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าเตรียมความพร้อม ลงลูกศร/น้ำดื่ม
04.00 - 04.30 น.    เปิดรับสมัครหน้างานเพิ่มเติม
05.00 - 05.20 น.    พิธีกรขึ้นกล่าวต้อนรับนักวิ่ง เต้นแอโรบิค เริ่ม check mark นักกีฬา
05.20 - 05.45 น.    เต้นแอโรบิค อบอุ่นร่างกาย
      05.45 น.          พิธีกรชี้แจงรายละเอียดของงาน และเส้นทาง
05.45 – 05.50 น.   ประธานจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
      05.55 น.          ประธาน แขกวีไอพีรับเชิญ ถ่ายรูปหน้าจุด start และปล่อยตัวนักวิ่ง
      06.00 น.          ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน
      06.15 น.          ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน
      07.00 น.          นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
      07.30 น.          พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน และจับรางวัลลุ้นโชค
      09.00 น.          ปิดการแข่งขัน

ลงทะเบียนสมัครวิ่ง

วิธีการสมัคร

1. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนลงในแผ่นพับใบสมัคร หรือระบบออนไลน์ ที่ http://edu.psu.ac.th/running

(ระบบออนไลน์จะเปิดตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 – 13 กรกฎาคม 2561)

2. เริ่มชำระเงินได้ตั้งแต่วัน 06 มิถุนายน 2561 – 13 กรกฎาคม 2561

โปรดชำระเงินเป็นรายบุคคล

3. ยืนยันการสมัคร โดยเเจ้งชื่อ - สกุล, เบอร์โทร, วัน - เวลาที่โอนเงิน, ไซส์เสื้อและสลิปการโอนเงินมายังระบบออนไลน์ หรือ E-mail: edupsurunning@gmail.com

4. โปรดนำใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินตัวจริงมาแสดงในวันรับเสื้อ
(วัน 24-25 สิงหาคม 61หรือช่วงเวลาเช้าก่อนเเข่งขัน)
หรือสมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 – 13 กรกฎาคม 2561 (ในเวลาราชการ)


เปิดลงทะเบียน วันที่ 6 มิ.ย. 25561

ติดต่อเรา


WebSite

 http://edu.psu.ac.th/running
สอบถามโทร.
- 089-4677117 คุณสมนึก (พี่ตาล)
- 084-9974464 คุณปนิดา (พี่ปิ้ม)
- 087-3953229 คุณพงศ์พัฒน์ (พี่เอ็ม)

E-mail

 edupsurunning@gmail.com
 www.facebook.com/วิ่งไปกับครู