ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาฯ

ปฏิทินโครงการ 2562

ข้อมูลศูนย์วิจัยฯ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยอาศัยการศึกษา การพัฒนา และการวิจัยที่มีมาตรฐานและความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการศึกษาแห่งภูมิภาค ภาคใต้
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นนักวิจัยที่มีความเข้าใจในการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • บริการ เผยแพร่ ตีพิมพ์ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการศึกษาให้มีความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม การพัฒนาประเทศ

ทิศทางการวิจัย

    ศูนย์วิจัยมุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม นโยบายด้านการบริหาร/พัฒนาผู้สอน การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมีทิศทางการวิจัยดังนี้

 • พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในสังคมพหุวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
 • พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงาน และการสร้างนวัตกรรม
 • สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาแบบดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับบริบทในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Based Education)

วิสัยทัศน์

    ศูนย์วิจัยมุ่งสร้างนักวิจัย ผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

คณะกรรมการ

อธิการบดี ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ปรึกษา
รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ที่ปรึกษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองประธานคณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กรรมการ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กรรมการ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 กรรมการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลปัตตานี กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี กรรมการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร กรรมการ
นายสนั่น เพ็งเหมือน กรรมการ
นายอนุชิต งามขจรวิวัฒน์ กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการ ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล

กรรมการ

รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

กรรมการ

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

กรรมการ

ดร.อลิสรา ชมชื่น

เลขานุการ

โครงสร้างและระบบบริหาร

ติดต่อ

 • ชั้น 3 ห้อง 10304 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • Tel. 090-601-8971
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000