ทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดี

คุณวุฒิสูงสุด :Ph.D. (Educational Administration) University of Missouri-Columbia, U.S.A
CV : ประวัติบุคคล
ดร.เรชา ชูสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิสูงสุด : ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายจารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

คุณวุฒิสูงสุด : วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณวุฒิสูงสุด : ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร. อลิสรา ชมชื่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

คุณวุฒิสูงสุด : ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

คุณวุฒิสูงสุด : Ph.D. การบริหารการศึกษา University of Missouri U.S.A.

ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณวุฒิสูงสุด : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิสูงสุด : ค.ด. เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

คุณวุฒิสูงสุด : ปร.ด. การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางปานใจ แสงศิลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณวุฒิสูงสุด : ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายตูแวยูโซะ กูจิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คุณวุฒิสูงสุด : ศษ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์