ทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดี

คุณวุฒิสูงสุด :Ph.D. (Educational Administration) University of Missouri-Columbia, U.S.A
CV : ประวัติบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด :Ph.D. (Rural Development) CLSU, Philippines

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

คุณวุฒิสูงสุด : -

ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

คุณวุฒิสูงสุด : -

นายจารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณวุฒิสูงสุด : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์

รองคณบดีและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต

คุณวุฒิสูงสุด : -

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

คุณวุฒิสูงสุด : -

อาจารย์สรินฎา ปุติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

คุณวุฒิสูงสุด : -